Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO URBOGYM.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego www.urbogym.pl

Regulamin został dostosowany do wymogów prawnych i proceduralnych, związanych z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin www.urbogym.pl. jest regulaminem, o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca – operator i administrator www.urbogym.pl – Urbogym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001009620, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

Sklep – serwis Internetowy dostępny pod adresem www.urbogym.pl, dający możliwość kupowania produktów drogą elektroniczną, tzw. sprzedaż na odległość.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Towar – produkt oferowany przez Sklep w ramach jego działalności.

Umowa sprzedaży – umowa cywilnoprawna, zobowiązująca do odpłatnego przeniesienia własności rzeczy ze sprzedawcy (Urbogym sp. z o.o.) na kupującego (Klienta), w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Firma Kurierska – przedsiębiorstwo specjalizujące się w szybkim, niezwłocznym przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek do adresata (Klienta).

System informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.

Postanowienia ogólne

Właścicielem Sklepu Urbogym.pl jest Urbogym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001009620, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

Sklep służy do sprzedaży Towarów znajdujących się w jego ofercie.

Sklep działa pod adresem: www.urbogym.pl, przy czym Sprzedawca uprawniony jest do zmiany adresu Sklepu, do czego nie potrzebna jest zmiana Regulaminu.

Korzystanie z usług Sklepu jest bezpłatne.

Regulamin określa w szczególności:

 • warunki i zasady składania Zamówień Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu;
 • warunki i zasady dokonywania rezerwacji Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu;
 • zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu;
 • zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt ze Sprzedawcą

Adres Sprzedawcy: ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa.

Adres e-mail Sprzedawcy: info@urbogym.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 530-073-298

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 90 2490 0005 0000 4520 7417 8179

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9 do 16 w dniach od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z przepisami wyznaczyliśmy punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi ze sklepu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail info@urbogym.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Warunki korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • zastosowania przeglądarek internetowych (Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej; Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub w wyższej; Chrome w wersji 4.0 lub wyższej; Safari w wersji 8 lub wyższej) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu oraz z możliwością zapisu plików Cookies;
 • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące, itp.;
 • posiadania aktywnego adresu e-mail.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania ze Sklepu

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności w sytuacji, gdy Klient:

 • poda w trakcie zamówienia Towaru w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • dopuści się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu;
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminu lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub za godzące w dobre imię Urbogym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi przez Sprzedawcę usługami, Sklep podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji, przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów;
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

W przypadku stwierdzenia, że Klient korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań naruszających uregulowania opisane w pkt. 5. Regulaminu, Sprzedawca podejmie wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Klienta poniesionej w związku z tym szkody.

Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, zobowiązany jest opuścić Sklep.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu w celu jego przeskanowania, konserwacji lub aktualizacji.

Prawa autorskie

Sklep, a w szczególności znaki towarowe, grafiki oraz treści zamieszczone na stronach Sklepu, podlegają ochronie prawnej przepisów dot. praw autorskich obowiązujących na terytorium Polski, w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Osoba korzystająca ze Sklepu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy.

Zabrania się utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek materiałów umieszczonych na stronach Sklepu przez Sprzedawcę, bez jego wyraźnej zgody.

Osoba korzystająca ze Sklepu ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Sprzedawcy.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

Składanie zamówień za pośrednictwem Sklepu przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych zaplanowanych lub niezaplanowanych przerw w działaniu Sklepu.

Klient, składając zamówienie, zawiera wiążącą Umowę sprzedaży, którą Sprzedawca niezwłocznie przyjmie do realizacji.

W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie Towaru do Koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia w zakresie wybranych Towarów lub rezygnacji z wybranych Towarów.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia;
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
 • wybranej metody płatności;
 • wybranego sposobu dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

Po Złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje otrzymane Zamówienie.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej wszystkie istotne elementy Zamówienia.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu realizacji Zamówienia, poprzez kontakt z obsługą Sklepu drogą elektroniczną na adres: info@urbogym.pl

Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych. Jeśli po upływie tego terminu klient nie odbierze zamówienia, nie zapłaci za nie lub jeśli Sprzedawca nie będzie mógł się skontakować z klientem w celu potwierdzenia danych – Sprzedawca anuluje zamówienie.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku płatności przelewem bankowym czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

Z chwilą otrzymania Towaru przez Klienta, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Klienta.

Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki – 23%.

Ceny Towarów nie uwzględniają kosztu transportu.

Sklep może dokonać zmiany cen Towarów, wycofać dane Towary oraz dodać nowe.

Do każdego zrealizowanego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawiany jest dokument potwierdzający sprzedaż towarów przez Sklep – paragon, faktura VAT (w formie elektronicznej).

Sklep ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w ich zakresie regulaminami.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • za pobraniem pocztowym/kurierskim;
 • przelewem na konto o numerze: 90 2490 0005 0000 4520 7417 8179;
 • szybkie płatności PayU;
 • za pomocą karty płatniczej: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro;

Dane dotyczące transakcji np. dane osobowe, typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni;

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć:

 • pisemnie na adres: ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa;
 • drogą e-mailową na adres: info@urbogym.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, który można pobrać pod linkiem https://uokik.gov.pl/download.php?id=780.

Termin 14-dniowy liczy się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:

MAGAZYN URBOGYM, ul. Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa.

Zwroty akceptujemy jedynie poprzez drogę wysyłkową. Nie przyjmujemy zwrotów towaru osobiście.

Zwracany przez konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzyma oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument. Sprzedawca, na prośbę konsumenta, może użyć innego środka zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie otrzymał w wymaganym terminie zwracanego Towaru, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

Reklamacja Towarów

Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora danego towaru.

Klient może reklamować wady zakupionego Towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Klient reklamuje Towar bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji. Klient może według swego wyboru zgłosić się bezpośrednio do gwaranta lub dokonać tego za pośrednictwem Sprzedającego.

Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonej przez Klienta reklamacji, określone są w Karcie gwarancyjnej.

Skorzystanie z gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza możliwości skorzystania przez Klienta z uprawnień przysługujących mu z tytułu niezgodności towaru z umową (tzw. rękojmi).

W celu złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania formularza gwarancyjnego. Swoją decyzję przekaże za pomocą wiadomości

e-mail.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za używanie przez Klienta Towaru w sposób niewłaściwy.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sprzedawca podejmuje wszelkie działania mające na celu zapewnienie poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres info@urbogym.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię, adres e-mail, oraz dokładny opis i powód nadania wiadomości.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

Usługa Newsletter

Sprzedawca świadczy usługę Newsletter, polegającą na wysyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji handlowych o produktach, promocjach, rabatach, konkursach i wydarzeniach związanych z działalnością Sklepu.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez Klienta:

udostępnienie adresu e-mail w odpowiednim polu oraz zaznaczenie pola wyrażającego zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

potwierdzenie zapisu do Newslettera przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „ZAPISZ”.

Usługa Newsletter jest świadczona wyłącznie za zgodą Klienta.

Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie i przez czas nieoznaczony.

Zapis do usługi Newslettera jest możliwy poprzez dedykowany formularz dostępny na stronie Sklepu.

Udostępnienie przez Klienta w formularzu Newslettera adresu e-mail jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

Usługa Newsletter może być prowadzona w sposób anonimowy. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku, gdy podany przez Klienta adres e-mail nie pozwala na identyfikację Klienta i jednocześnie Sprzedawca nie posiada innych danych osobowych Klienta.

Klient może w każdej chwili, bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów zrezygnować z usługi Newslettera. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomości z oświadczeniem o na adres e-mail: info@urbogym.pl

Z chwilą dokonania rezygnacji umowa o świadczenie usługi Newsletter ulega rozwiązaniu.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu, pod adresem: http://www.urbogym.pl/strona/polityka_prywatnosci

Odpowiedzialność Sprzedawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania i nadużycia Klientów podejmowane w związku z korzystaniem ze Sklepu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za trwały albo czasowy brak możliwości świadczenia swoich usług z powodu braku prawidłowego wyświetlania lub ładowania się stron Sklepu w przeglądarce internetowej Klienta.

Sprzedawca nie gwarantuje, że Klient otrzyma wszelkie interesujące go informację oraz satysfakcjonującą go ofertę sprzedaży, oraz że dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

Treści Klienta

Treści Klienta — wszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu, w szczególności:
1) opinie o Produktach, Sklepie,
2) komentarze pod treściami dostępnymi w Sklepie,
3) informacje zawarte w wizytówce Użytkownika widocznej w Serwisie.

Niedopuszczalne Treści Klienta

1) Jeżeli Klient zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Klienta w Sklepie, jest zobowiązany zredagować Treść Klienta zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.
2) Klient nie może zamieszczać Treści Klienta, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób sąniezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:

 1. są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy
  zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi
  się w ramach Sklepu;
 2. zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
 3. służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy, np. promowaniu
  konkurencyjnych serwisów internetowych;
 4. służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych,
  marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz
  promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
 5. służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i
  wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
 6. nawołują do przemocy lub pochwalają taką przemoc;
 7. nawołują do nienawiści lub pochwalają taką nienawiść;
 8. znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby;
 9. zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
 10. zniesławiają lub znieważają Sprzedawcę;
 11. naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 12. naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
 13. zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 14. nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 15. mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez
  brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
 16. naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż
  określony w pkt 1 – 19.

Moderacja Treści Klienta

 1. Sprzedawca w każdej chwili może weryfikować Treści Klienta zamieszczane przez Klientów. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie XXX zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Klientów, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Klientów dodawanych przez Klientów) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Klientów.
 2. W razie wykrycia niezgodności Treści Klienta z Regulaminem, Treść Klienta może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Klientów Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta ze Sklepu.
 3. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Klienta jako niezgodnych z Regulaminem Klient, który zamieścił te Treści Klienta, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 4. Sprzedawca zapewnia, że odwołania dotyczące Treści Klienta nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Klienta będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

 1. Jeżeli Klient korzysta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Klienta sprzeczne z Regulaminem, Sprzedawca może:
  1) dokonać blokady konta Klienta lub
  2) trwale usunąć konto Klienta lub
  3) zawiesić Klientowi korzystanie z określonych funkcjonalności Sklepu lub
  4) trwale uniemożliwić Klientowi korzystanie z określonych funkcjonalności Sklepu.
 2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Klient podczas korzystania ze Sklepu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Sprzedawca w stosunku do Treści Klienta, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści
  Klienta.
 3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
 4. Blokada konta Klienta lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Sklepu może nastąpić na okres od 1 do 365 dni. Po upływie przewidzianego okresu Sprzedawca zdejmuje blokadę konta Klienta lub przywraca dostęp do funkcjonalności Sklepu, które pozostawały zawieszone.
 5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Klient, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 6. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację
  zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

1. W przypadku, gdy Treści Klienta, które zostały zamieszczone przez Klienta w Sklepie, mogą naruszać Regulamin, inny Klient lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Klienta w celu ich weryfikacji przez Sprzedawce. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:
1) drogą e-mailową, na adres info@urbogym.pl;
2) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Sklepie;

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:
1) wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Klienta są niezgodne z Regulaminem;
2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Klienta, stosownie do rodzaju Treści Klienta i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Sprzedawca może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Sprzedawce, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Weryfikacja Treści Klienta przez Sprzedawce nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Sprzedawca przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Sprzedawca w celu weryfikacji Treści Klienta może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Klienta potencjalnie naruszają.

5. W trakcie dokonywania weryfikacji Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Treści Klienta w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Klientów.

6. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca może trwale zablokować lub usunąć Treści Klienta jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Klienta nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Klienta zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Klienta nie naruszają Regulaminu, Sprzedawca  niezwłocznie przywraca Treści Klienta oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Klienta, Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Klienta, który zamieścił Treści
Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Klienta jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Klienta, Klient, który zamieścił te Treści Klienta, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w Regulaminie.

9. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Klienta nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Klienta będzie odpowiadał personel Sprzedawcy.

Zgłoszenie naruszenia – wzór formularza

Procedura odwoławcza

 1. W przypadku, gdy:
  1) Sprzedawca nie zablokował lub nie usunął Treści Klienta mimo zgłoszenia ze strony innego Klienta lub osoby trzeciej;
  2) Treści Klienta zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  3) Sprzedawca zastosował wobec Klienta jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Klienta (np.: zawieszenie lub usunięcie konta Klienta itp.);
  – Klient , który opublikował Treści Klienta, lub osoba, która zgłosiła Treści Klienta do weryfikacji, może złożyć odwołanie.
 2. Każda decyzja Sprzedawcy związana z Treściami Klienta musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca otrzyma nakaz
  związany z Treściami Klienta od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach
  cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Klienta, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Klienta lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Klienta albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści
   Klienta, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Klienta lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Klienta wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Klienta, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Klienta za niedozwolone;
  5. jasne i przyjazne dla Klienta informacje na temat przysługujących Klientowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.
 3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania:
  1) na adres elektroniczny info@urbogym.pl;
  2) za pomocą formularza kontaktowego;
  3) na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Odwołanie powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
  2) dane kontaktowe;
  3) szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Sprzedawcy była
  błędna i powinna zostać zmieniona.
 5. Po otrzymaniu odwołania Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą
  elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia
  odwołania.

Jeżeli Sprzedawca poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Klienta, Sprzedawca jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Klienta. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy
władzy publicznej. zwrócą się do Sprzedawcy o udostępnienie danych Klienta, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

Odpowiedzialność za Treści Klienta

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Klienta zamieszczone w Sklepie, pod warunkiem że Sprzedawca:
1) nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Klienta, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie
o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Klienta; lub
2) podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Klienta, gdy uzyska taką
wiedzę lub wiadomość.

Postanowienia końcowe

Regulamin sporządzono na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach telekomunikacyjnych oraz RODO.

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maję przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Klient może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: http://www.urbogym.pl/strona/regulamin, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Wszelkie spory będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Wysyłka 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną wysyłkę kurierską w 24h.

Zwroty

Bezpieczne zwroty do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

Bezproblemowa 2-letnia gwarancja na wszystkie produkty.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.