Polityka Prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI OKREŚLA ZASADY WYKORZYSTYWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU WWW.URBOGYM.PL. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁA Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ, ABY OSOBY POWIERZAJĄCE MU SWOJE DANE OSOBOWE CZUŁY SIĘ BEZPIECZNIE. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI WYJAŚNIA ZASADY I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKREŚLA PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH, DALEJ ZWANA „RODO”.

Definicje

ADMINISTRATOR – OZNACZA OSOBĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ, ORGAN PUBLICZNY, JEDNOSTKĘ LUB INNY PODMIOT, KTÓRY SAMODZIELNIE LUB WSPÓLNIE Z INNYMI USTALA CELE I SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (ART. 4 PKT 7. RODO).

DANE OSOBOWE – OZNACZAJĄ INFORMACJE O ZIDENTYFIKOWANEJ LUB MOŻLIWEJ DO ZIDENTYFIKOWANIA OSOBIE FIZYCZNEJ („OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ”). MOŻLIWA DO ZIDENTYFIKOWANIA OSOBA FIZYCZNA TO OSOBA, KTÓRĄ MOŻNA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZIDENTYFIKOWAĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI NA PODSTAWIE IDENTYFIKATORA TAKIEGO JAK IMIĘ I NAZWISKO, NUMER IDENTYFIKACYJNY, DANE O LOKALIZACJI, IDENTYFIKATOR INTERNETOWY LUB JEDEN BĄDŹ KILKA SZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW OKREŚLAJĄCYCH FIZYCZNĄ, FIZJOLOGICZNĄ, GENETYCZNĄ, PSYCHICZNĄ, EKONOMICZNĄ, KULTUROWĄ LUB SPOŁECZNĄ TOŻSAMOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ (ART. 4 PKT 1. RODO).

PRZETWARZANIE – OZNACZA OPERACJĘ LUB ZESTAW OPERACJI WYKONYWANYCH NA DANYCH OSOBOWYCH LUB ZESTAWACH DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY LUB NIEZAUTOMATYZOWANY, TAKĄ JAK ZBIERANIE, UTRWALANIE, ORGANIZOWANIE, PORZĄDKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, ADAPTOWANIE LUB MODYFIKOWANIE, POBIERANIE, PRZEGLĄDANIE, WYKORZYSTYWANIE, UJAWNIANIE POPRZEZ PRZESŁANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB INNEGO RODZAJU UDOSTĘPNIANIE, DOPASOWYWANIE LUB ŁĄCZENIE, OGRANICZANIE, USUWANIE LUB NISZCZENIE (ART. 4 PKT 2. RODO).

SKLEP – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.URBOGYM.PL, PROWADZONY PRZEZ ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST URBOGYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KABARETOWEJ 21 WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS 0001009620, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W TROSCE O PRYWATNOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU ADMINISTRATOR PRZEDSIĘWZIĄŁ WSZELKIE NIEZBĘDNE KROKI W CELU ZABEZPIECZENIA WYKORZYSTYWANIA I PRZECHOWYWANIA POZOSTAWIONYCH MU DANYCH OSOBOWYCH.

ADMINISTRATOR ZAPEWNIA, ŻE CHRONI WSZELKIE UJAWNIONE INFORMACJE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM ZAKRESIE PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

DO DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, ZGODNIE Z ART. 29 RODO, MAJĄ DOSTĘP WYŁĄCZNIE UPOWAŻNIENI PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY ADMINISTRATORA ORAZ UPRAWNIONE OSOBY ZAJMUJĄCE SIĘ OBSŁUGĄ SKLEPU;

ADMINISTRATOR, ZGODNIE Z ART. 28 RODO, WYMAGA OD PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNICH STANDARDÓW OCHRONY POWIERZONYCH MU DANYCH OSOBOWYCH, PODPISANIA STOSOWNYCH UMÓW POWIERZENIA, NA MOCY KTÓRYCH ADMINISTRATOR MA PRAWO DO KONTROLI ZGODNOŚCI DZIAŁANIA TYCH PODMIOTÓW ZE STANDARDAMI OCHRONY DANYCH.

W CELU ZAPEWNIENIA NALEŻYTEJ OCHRONY USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ADMINISTRATOR STOSUJE WYSOKI POZIOM ZABEZPIECZEŃ TRANSMISJI DANYCH OSOBOWYCH, TZW. PROTOKÓŁ SSL, ZAPEWNIAJĄCY OCHRONĘ WITRYN INTERNETOWYCH ORAZ GWARANTUJĄCY ZACHOWANIE POUFNOŚCI DANYCH PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ C ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29.04.2004 R. W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U. 2004 NR 100 POZ. 1024).

ZEBRANE DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE SĄ NA SERWERZE UTRZYMYWANYM PRZEZ FIRMĘ HOSTINGOWĄ WIRTUALE.PL S.A. WŁAŚCICIEL MARKI UTI.PL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH, UL. OLSZEWSKIEGO 6.

PODSTAWA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA

ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A), B), C) I F) RODO.

DOBROWOLNIE PRZEKAZANE PRZEZ OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE SKLEPU DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE W CELACH, W ZAKRESIE ORAZ OKRESIE NIEZBĘDNYM DO ŚWIADCZENIA PRZEZ ADMINISTRATORA USŁUG OFEROWANYCH W SKLEPIE, TJ.:

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH LUB PODJĘCIE DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY – DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO WYKONANIA, ROZWIĄZANIA LUB WYGAŚNIĘCIA W INNY SPOSÓB ZAWARTEJ UMOWY.

DANE PRZETWARZANE SĄ W ZAKRESIE:

IMIĘ I NAZWISKO;

ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TJ. ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ;

ADRES DOSTAWY – JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

NIP – W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ;

NUMER TELEFONU.

MARKETING BEZPOŚREDNI – DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEZ OKRES ISTNIENIA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU REALIZOWANEGO PRZEZ ADMINISTRATORA, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, Z TYTUŁU PROWADZONEJ PRZEZ ADMINISTRATORA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. TERMIN PRZEDAWNIENIA DLA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNOSI TRZY LATA, DLA UMÓW SPRZEDAŻY DWA LATA.

DANE PRZETWARZANE SĄ W ZAKRESIE:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

MARKETING – DANE OSOBOWE PRZECHOWYWANE SĄ DO MOMENTU WYCOFANIA ZGODY PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. DANE PRZETWARZANE SĄ W ZAKRESIE:

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH – DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES WYMAGANY PRZEPISAMI ART. 86 § 1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. – ORDYNACJI PODATKOWEJ, TJ. 5 LAT, LICZĄC OD POCZĄTKU ROKU NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ. DANE PRZETWARZANE SĄ W ZAKRESIE:

IMIĘ I NAZWISKO;

ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TJ. ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ;

NIP – W PRZYPADKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

USTALANIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRZEZ ADMINISTRATORA – DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE PRZEZ OKRES ISTNIENIA PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU REALIZOWANEGO PRZEZ ADMINISTRATORA, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ PRZEZ OKRES PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ W STOSUNKU DO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, Z TYTUŁU PROWADZONEJ PRZEZ ADMINISTRATORA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. TERMIN PRZEDAWNIENIA DLA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNOSI TRZY LATA, DLA UMÓW SPRZEDAŻY DWA LATA.

DANE PRZETWARZANE SĄ W ZAKRESIE:

IMIĘ I NAZWISKO;

ADRES ZAMIESZKANIA LUB ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TJ. ULICA, NUMER DOMU, NUMER LOKALU, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ;

ADRES DOSTAWY – JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA LUB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

NIP – W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ;

NUMER TELEFONU;

ADMINISTRATOR GROMADZI TZW. LOGI, DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA SKLEPU I JEGO BEZPIECZEŃSTWA (W TYM ADRESY IP), JEDNAKŻE NIE WIĄŻE ICH W ŻADEN SPOSÓB Z DANYMI OSOBOWYMI OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU. NA PODSTAWIE LOGÓW MOGĄ BYĆ GENEROWANE STATYSTYKI STANOWIĄCE POMOC W ADMINISTROWANIU SKLEPU. STATYSTYKI SĄ ANONIMOWE I NIE ZAWIERAJĄ INFORMACJI IDENTYFIKUJĄCYCH OSOBY KORZYSTAJĄCE SKLEP.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE ICH NIEPODANIE MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ REALIZACJĘ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR NIE SPRZEDAJE, NIE ODSTĘPUJE I NIE WYPOŻYCZA INNYM PODMIOTOM PRZEKAZANYCH MU DANYCH OSOBOWYCH.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU

KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE, BEZ WYJĄTKU, POSIADA PRAWO DO:

DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH – KAŻDA OSOBA JEST UPRAWNIONA DO UZYSKANIA OD ADMINISTRATORA POTWIERDZENIA, CZY DANE OSOBOWE JEJ DOTYCZĄCE SĄ PRZETWARZANE, A JEŻELI MA TO MIEJSCE, JEST UPRAWNIONA DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO NICH. ADMINISTRATOR, NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ KOPIĘ DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU (ART. 15 RODO).

SPROSTOWANIA DANYCH – KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST UPRAWNIONA DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA NIEZWŁOCZNEGO SPROSTOWANIA DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE JEJ DOTYCZĄ, JEŻELI SĄ NIEPRAWIDŁOWE (ART. 16 RODO).

USUNIĘCIA DANYCH – KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST UPRAWNIONA DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA NIEZWŁOCZNEGO USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH JEJ. ADMINISTRATOR, NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE USUNĄĆ DANE OSOBOWE, W PRZYPADKU KIEDY:

– DANE OSOBOWE NIE SĄ JUŻ NIEZBĘDNE DO CELÓW, W KTÓRYCH ZOSTAŁY ZEBRANE;

– OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, COFNĘŁA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH;

– OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WNOSI SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA;

– DANE OSOBOWE BYŁY PRZETWARZANE NIEZGODNIE Z PRAWEM;

– DANE OSOBOWE MUSZĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE W CELU WYWIĄZANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU PRAWNEGO PRZEWIDZIANEGO W PRAWIE POLSKI LUB UE (ART. 17 RODO).

OGRANICZENIA PRZETWARZANIA – KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST UPRAWNIONA DO ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH JEJ. ADMINISTRATOR, NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE OGRANICZYĆ ICH WYKORZYSTYWANIE, W PRZYPADKU KIEDY:

– OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, KWESTIONUJE PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH – NA OKRES POZWALAJĄCY ADMINISTRATOROWI SPRAWDZIĆ PRAWIDŁOWOŚĆ TYCH DANYCH;

– PRZETWARZANIE JEST NIEZGODNE Z PRAWEM, A OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, SPRZECIWIA SIĘ USUNIĘCIU DANYCH OSOBOWYCH, ŻĄDAJĄC W ZAMIAN OGRANICZENIA ICH WYKORZYSTYWANIA;

– ADMINISTRATOR NIE POTRZEBUJE JUŻ DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW PRZETWARZANIA, ALE SĄ ONE POTRZEBNE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ;

– OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, WNIOSŁA SPRZECIW – DO CZASU STWIERDZENIA, CZY PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY PO STRONIE ADMINISTRATORA SĄ NADRZĘDNE WOBEC PODSTAW SPRZECIWU OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 18 RODO).

PRZENOSZENIA DANYCH – KAŻDA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST UPRAWNIONA DO OTRZYMANIA OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH JEJ DOTYCZĄCYCH, KTÓRE DOSTARCZYŁA ADMINISTRATOROWI, ORAZ MA PRAWO PRZESŁAĆ TE DANE OSOBOWE INNEMU ADMINISTRATOROWI (ART. 19 RODO).

SPRZECIWU – OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST UPRAWNIONA W DOWOLNYM MOMENCIE DO WNIESIENIA SPRZECIWU, W SYTUACJI KIEDY JEJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. ADMINISTRATOROWI NIE WOLNO JUŻ PRZETWARZAĆ TYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻE ON ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.

UŻYTKOWNICY MOGĄ ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA OKREŚLONE W PKT 5.1 NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI POD ADRESEM EMAIL: INFO@URBOGYM.PL.

ADMINISTRATOR UDZIELI ODPOWIEDZI OSOBIE, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŻĄDANIE W TERMINIE MIESIĄCA.

KAŻDEJ OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W ZAKRESIE PRZETWARZANIA JEJ DANYCH OSOBOWYCH – JEST NIM PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI MOŻE NASTĄPIĆ Z WAŻNYCH PRZYCZYN, PODYKTOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI WZGLĘDAMI PRAWNYMI ORAZ ZMIANĄ ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR ZAMIEŚCI INFORMACJĘ O ZMIANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI NA STRONIE SKLEPU.

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ.

UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ NIEODPŁATNIE DOSTĘP DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM ODSYŁACZA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE HTTP://WWW.URBOGYM.PL/STRONA/POLITYKA_PRYWATNOSCI, W FORMIE, KTÓRA UMOŻLIWIA JEGO POBRANIE, UTRWALENIE I WYDRUKOWANIE.

 

POLITYKA COOKIES

POLITYKA COOKIES OKREŚLA ZASADY WYKORZYSTYWANIA, PRZECHOWYWANIA I ZABEZPIECZANIA INFORMACJI NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKÓW PRZY UŻYCIU PLIKÓW COOKIES, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ADMINISTRATORA PRZY POMOCY SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.URBOGYM.PL.

Definicje

ADMINISTRATOR – WŁAŚCICIEL I OPERATOR SKLEPU WWW.URBOGYM.PL – URBOGYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. KABARETOWEJ 21 WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD NUMEREM KRS 0001009620, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

PLIKI COOKIES – DANE INFORMATYCZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI MAŁE PLIKI TEKSTOWE, KTÓRE SĄ WYSYŁANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ, A NASTĘPNIE ZAPISYWANE I PRZECHOWYWANE NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKÓW, WYKORZYSTYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PODCZAS KORZYSTANIA ZE STRON WWW. PLIKI COOKIES ZAZWYCZAJ ZAWIERAJĄ NAZWĘ STRONY INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ POCHODZĄ, CZAS PRZECHOWYWANIA ICH NA URZĄDZENIU ORAZ SWÓJ UNIKALNY NUMER.

SKLEP – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.URBOGYM.PL,

SYSTEM INFORMATYCZNY – ZBIÓR POWIĄZANYCH ZE SOBĄ ELEMENTÓW, KTÓREGO FUNKCJĄ JEST PRZETWARZANIE DANYCH PRZY UŻYCIU TECHNIKI KOMPUTEROWEJ.

UŻYTKOWNIK – KAŻDA OSOBA ODWIEDZAJĄCA SKLEP WWW.URBOGYM.PL.

URZĄDZENIE – URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, WYKORZYSTYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU WWW.URBOGYM.PL.

Informacje ogólne

ADMINISTRATOR NIE ZBIERA W SPOSÓB AUTOMATYCZNY INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH, Z WYJĄTKIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W PLIKACH COOKIES.

PODMIOTEM ZAMIESZCZAJĄCYM NA URZĄDZENIACH PLIKI COOKIES ORAZ UZYSKUJĄCYM DO NICH DOSTĘP JEST ADMINISTRATOR.

STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA PLIKI COOKIES SĄ CAŁKOWICIE BEZPIECZNE DLA URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA. ZA POŚREDNICTWEM PLIKÓW COOKIES NIE JEST MOŻLIWE PRZEDOSTANIE SIĘ DO URZĄDZENIA WIRUSÓW LUB INNEGO RODZAJU ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA MOGĄCEGO USZKODZIĆ URZĄDZENIE UŻYTKOWNIKA.

CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

PLIKI COOKIES UŻYWANE SĄ DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SKLEPU.

DZIĘKI PLIKOM COOKIES UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ Z OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU.

PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE SĄ W CELACH STATYSTYCZNYCH, ANALITYCZNYCH ORAZ REKLAMOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU:

DOSTOSOWANIA ZAWARTOŚCI STRON SKLEPU DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA;

ROZPOZNANIA URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA I WYŚWIETLENIA STRON SKLEPU DOSTOSOWANYCH DO KONKRETNEGO URZĄDZENIA;

ZAPAMIĘTANIA DANYCH POTRZEBNYCH DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU;

ZAPAMIĘTANIA USTAWIEŃ WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA;

ZAPAMIĘTANIA HISTORII ODWIEDZONYCH STRON SKLEPU;

ZAPAMIĘTANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA;

ZAPEWNIENIA POPRAWNEJ KONFIGURACJI WYBRANYCH FUNKCJI SKLEPU, W SZCZEGÓLNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCYCH WERYFIKACJĘ AUTENTYCZNOŚCI SESJI PRZEGLĄDARKI;

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI SKLEPU;

WYKORZYSTANIA FUNKCJI INTERAKTYWNYCH W CELU POPULARYZACJI SKLEPU ZA POMOCĄ SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

W OPARCIU O PLIKI COOKIES PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ANALITYCZNYM – W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O NARZĘDZIE GOOGLE ANALITYCS.

W OPARCIU O PLIKI COOKIES PROWADZONE SĄ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE MARKETINGOWYM – W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY UŻYCIU FUNKCJONALNOŚCI GOOGLE ADWORDS.

CELEM DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ SKLEPU JEST DOSTARCZENIE UŻYTKOWNIKOM SPERSONALIZOWANYCH REKLAM ODZWIERCIEDLAJĄCYCH ICH INDYWIDUALNE PREFERENCJE.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

ADMINISTRATOR WYKORZYSTUJE DWA TYPY PLIKÓW COOKIES:

PLIKI COOKIES SESYJNE – PLIKI PRZECHOWYWANE NA URZĄDZENIU, POZOSTAJĄCE NA NIM DO CHWILI ZAKOŃCZENIA SESJI W UŻYWANEJ PRZEGLĄDARCE. PO ZAKOŃCZENIU SESJI PLIKI COOKIES ZOSTAJĄ TRWALE USUWANE Z PAMIĘCI URZĄDZENIA. PLIKI COOKIES SESYJNE NIE POZWALAJĄ NA POBIERANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.

PLIKI COOKIES TRWAŁE – PLIKI PRZECHOWYWANE NA URZĄDZENIU, POZOSTAJĄCE NA NICH DO MOMENTU ICH SKASOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA LUB ZAKOŃCZENIE SESJI PRZEGLĄDARKI NIE POWODUJE ICH USUNIĘCIA Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA. PLIKI COOKIES TRWAŁE NIE POZWALAJĄ NA POBIERANIE JAKICHKOLWIEK DANYCH OSOBOWYCH ANI ŻADNYCH INNYCH INFORMACJI Z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.

ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE ZGODY WYRAŻONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODWIEDZAJĄCEGO SKLEP.

DOMYŚLNE USTAWIENIA PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH ZEZWALAJĄ NA UMIESZCZENIE PLIKÓW COOKIES NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA DOSTĘPU PLIKÓW COOKIES DO SWOJEGO URZĄDZENIA.

W PRZYPADKU OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA DOSTĘPU PLIKÓW COOKIES KORZYSTANIE ZE SKLEPU BĘDZIE DALEJ MOŻLIWE, JEDNAKŻE BĘDZIE MOGŁO WIĄZAĆ SIĘ Z WYŁĄCZENIEM FUNKCJI, KTÓRE W ZWIĄZKU ZE SWOIMI FUNKCJONALNOŚCIAMI WYMAGAJĄ OKREŚLONYCH PLIKÓW COOKIES.

UŻYTKOWNIK MOŻE ZABLOKOWAĆ AUTOMATYCZNĄ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIES W USTAWIENIACH PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, MOŻE RÓWNIEŻ USTAWIĆ OPCJĘ INFORMOWANIA GO O KAŻDORAZOWYM ZAMIESZCZENIU PLIKÓW COOKIES W URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA.

OGRANICZENIE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES MOŻE WPŁYWAĆ NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI DOSTĘPNE W SKLEPIE.

ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES MOŻLIWE JEST POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PLIKÓW COOKIES DLA PRZEGLĄDARKI:

CHROME DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/CHROME/ANSWER/95647?HL=PL

FIREFOX DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/PL/KB/CIASTECZKA

INTERNET EXPLORER DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

HTTP://WINDOWS.MICROSOFT.COM/PL-PL/INTERNET-EXPLORER/DELETE-MANAGE-COOKIES#IE=IE-11

OPERA DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

HTTP://HELP.OPERA.COM/WINDOWS/12.10/PL/COOKIES.HTML

SAFARI DOSTĘPNE SĄ POD ADRESEM:

HTTP://SUPPORT.APPLE.COM/KB/HT1677?VIEWLOCALE=PL_PL&LOCALE=PL_PL

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZMIANA NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES MOŻE NASTĄPIĆ Z WAŻNYCH PRZYCZYN, PODYKTOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI WZGLĘDAMI TECHNICZNYMI, PRAWNYMI ORAZ ZMIANĄ ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ ADMINISTRATORA.

ADMINISTRATOR ZAMIEŚCI INFORMACJĘ O ZMIANIE POLITYKI COOKIES NA STRONIE SKLEPU.

UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ NIEODPŁATNIE DOSTĘP DO NINIEJSZEJ POLITYKI COOKIES W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM ODSYŁACZA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE

HTTP://WWW.URBOGYM.PL/STRONA/POLITYKA-COOKIES , KTÓRY UMOŻLIWIA JEGO POBRANIE, UTRWALENIE I WYDRUKOWANIE.

Wysyłka 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną wysyłkę kurierską w 24h.

Zwroty

Bezpieczne zwroty do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

Bezproblemowa 2-letnia gwarancja na wszystkie produkty.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.