Regulamin konkursu “Trenuj z Urbogym”

Regulamin konkursu – trenuj z Urbogym

 

§1 Organizator

 

 1. Organizatorem konkursu o nazwie „Trenuj z Urbogym” jest firma URBOGYM Sp. z o.o.  ul. Kabaretowa 21 01-942 Warszawa NIP: 118-212-54-68.

 

 1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator URBOGYM Sp. z o.o.  ul. Kabaretowa 21 01-942 Warszawa NIP: 118-212-54-68 

 

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

 

 

 

§ 2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa

 

 

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.11.2021 i trwa do dnia 10.12.2021

 

 1. Uczestnicy są nagradzani za zdjęcia (posty) opublikowane w tym okresie. Publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 11.12.2021 

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.

 

 

 

§3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

 

1.1.  Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

1.2.  jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 

1.3.  nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem

 

1.4.  zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 

 

1.5.  wykonała Zadanie Konkursowe.

 

 

 

2.Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

 

3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.

 

 

 

4.Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.

 

 

 

§4. Zasady Konkursu i przebieg

 

 

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w serwisie Instagram na profilach Uczestników konkursu oraz Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/urbogym/

 

 1. Zadanie Konkursowe polega na:

 

2.1 Udostępnieniu na swoim publicznym profilu na Instagramie posta ze zdjęciem obrazującego trening przy użyciu produktów Urbogym. 

 

2.2 Oznaczeniu w opisie posta pod postem konkursowym profilu Urbogym oraz dodanie znaczników #urbogym #trenujzurbogym #urbogymchashback

 

2.3 Udostępnić post konkursowy jako swoją relację w instastory 

 

 1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie posty związane z tematyką Konkursu, nie zawierające treści łamiących prawo, naruszających dobre obyczaje i godność innych osób oraz takie, co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie.

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, komisja powołana przez Organizatora wybierze 2 najciekawsze post, którego autorzy zostaną nagrodzeni  nagrodą pieniężną wysokości 500 zł.

 

 

 1. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 7 ( siedmiu)  dni roboczych od wybrania zwycięzców Konkursu w danym miesiącu.

 

 

 

§5. Nagrody w Konkursie

 

 1. Nagrodami w Konkursie są 2 nagrody pieniężne wysokości 500zł, z czego jedna nagroda przeznaczona jest dla jednego laureata konkursu. 

 

 1. Zwycięzca zostanie poinformowani o wygranej poprzez prywatną wiadomość na portalu Instagram wysłaną z oficjalnego profilu Urbogym. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest przesłanie w ciągu 7 dni od poinformowania o wygranej zdjęcia konkursowego oraz numeru konta bankowego i danych do niezbędnych do przelewu (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) na adres e-mail michal@urbogym.pl

 

 1. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 5 w ciągu 7 dni roboczych, Laureat traci prawo do Nagrody.

 

 1. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy.

 

 1. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: 

 

 • Zdjęcie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. 

 

 • Zdjęcie Konkursowe przedstawia osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w celach związanych z Konkursem. W przypadku, gdy zdjęcie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. 

 

 • Korzystanie przez Urbogym, ze zdjęcia konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że zdjęcie konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Urbogym w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). 
 • Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęcia Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia zdjęcia konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania zdjęcia Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań zdjęcia Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. 
 • Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do zdjęcia Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. 

 

 

 

 

§6. Dane osobowe uczestników Konkursu

 

 

 

1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma URBOGYM Sp. z o.o. ul. Kabaretowa 21 01-942 Warszawa NIP: 118-212-54-68.

 

2.Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru konta bankowego oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

3. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 

 

1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem 

2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na serwisie Instagram i stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

 

4. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. 

 

5. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: michal@urbogym.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich do 5 (pięciu) dni roboczych.

Wysyłka 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną wysyłkę kurierską w 24h.

Zwroty

Bezpieczne zwroty do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

Bezproblemowa 2-letnia gwarancja na wszystkie produkty.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.