Konkurs #GamvisMania

Konkurs #GamvisMania kierujemy do wszystkich Pasjonatów Filmowania i fotografowania na Instagramie! Dla tych, którzy żyją dobrym ujęciem, eksperymentują i dążą do perfekcji. Wierzą, że każde nagranie może mieć jakość hollywoodzkiego filmu i zasługuje na czerwone dywany. To właśnie dla Was przygotowaliśmy konkurs #Gamvismania i nagrodę: kupon w wysokości 400zł do wydania w sklepie internetowym www.gamvis.pl

Regulamin konkursu:
§ 1
Postanowienia ogólne regulaminu
1. Organizatorem Konkursu jest firma Gamvis Marcin Naklicki , Jarzębskiego 1/44, 01-853 Warszawa
2. Fundatorem nagrody w postaci kuponu prezentowego o wartości 400zł (czterysta polskich złotych) jest Organizator konkursu. Nagrodę otrzyma Użytkownik wybrany przez Kapitułę Konkursu, który w wyznaczonym czasie umieści post przedstawiąjacy produkt będący fotelem gamingowym marki Gamvis oraz oznaczy na nim fanpgae oficjalnego konta Instagram o nazwie @gamvisofficial oraz będą śledzić fanpage o nazwie @gamvisofficial na Instagramie.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym koncie @gamvisofficial na Instagramie.

5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa jego Uczestników.

§ 2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: www.instagram.com.
2.Uczestnikami są osoby, które umieściły konkursowy post na swoim koncie Instagram oraz będą obserwować konto instagram o nazwie @gamvisofficial 
3. Uczestnikami promocji nie mogą być pracownicy Organizatora jak również pracownicy spółek powiązanych z Organizatorem. Nie mogą brać udziału w Promocji: małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo osób wymienionych w §2 pkt 1 i 2.

§ 3
Zasady wyłonienia Zwycięzców
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony decyzją powołanej do tego celu Kapitułę Konkursu w postaci dwóch osób, która zwycięzce każdego pierwszego dnia miesiąca. Wyniki zostają ogłoszone na koncie na Instagramie Organizatora.
2. Nad prawidłowością losowania czuwać będą pracownicy Organizatora.

3.W przypadku zgłoszenia się do konkursu mniejszej liczby osób niż 25 w danym miesiącu kalendarzowym trwania konkursu, Organizator ma prawo do odmowy wydania nagrody w tymże miesiącu.

§ 4
Nagrody w Konkursie
1.Nagrodę w Konkursie sponsoruje Organizator Konkursu.
2.W drodze decyzji Kapituły Konkursu zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca, który otrzyma kupon prezentowy w wysokości 400zł (czterysta polskich złotych) do wykorzystania w sklepie internetowym WWW.GAMVIS.PL

§ 5
Postępowanie reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją należy składać wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres e-mail: info@bieznie.thecamels.pl z dopiskiem Konkurs na Instagramie w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania Zwycięzcy.
2.Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3.Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

§ 6
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz w celu przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Gamvis Marcin Naklicki.
3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik posiada w szczególności prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany i żądania usunięcia.

§ 7
Prawo do wykorzystania materiału i płatności.
1. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie ani za późniejsze wykorzystanie przez Organizatora umieszczonych przez nich komentarzy.

§ 8
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na żądanie Uczestników Konkursu.
2.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć między Organizatorem Promocji a jej Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora

Wysyłka 24h

Oferujemy szybką i ubezpieczoną wysyłkę kurierską w 24h.

Zwroty

Bezpieczne zwroty do 14 dni od momentu otrzymania produktu.

Gwarancja

Bezproblemowa 2-letnia gwarancja na wszystkie produkty.

Bezpieczne Zakupy

Bezpieczeństwo zakupów gwarantowane przez Certyfikat SSL.